حجت بخشی

مهارت ها

motion Graphic 2D 90%
Camera 95%
Editing video 85%
Adobe Photoshop 89%
Adobe illustrator 75%
Cinema 4D 50%

ایمیل

hojjatbks@gmail.com

واتساپ

09038763160